Mały wkład finansowy właściciela e-sklepu, brak konieczność zamrażania pieniędzy w towarze oraz magazyn u dostawcy towaru czynią dropshipping dobrym pomysłem na e-biznes. Przed rozpoczęciem takiej działalności warto przede wszystkim zadbać o dobry regulamin. Jest on gwarancją ochrony Twoich interesów, Drogi Sprzedawco. 

Stworzenie regulaminu sklepu dropshippingowego zgodnego z polskim prawem nie jest prostą rzeczą. Trzeba bowiem uwzględnić regulacje co najmniej kilku aktów prawnych. Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – to tylko najważniejsze z nich. 

Zdaję sobie sprawę, że zapewne nie masz czasu, aby się z nimi wszystkim zapoznać. Język prawny też do tego nie zachęca. Nie musisz się jednak więcej o to martwić. Poniżej przedstawiam Ci checklistę, która ułatwi Ci sporządzenie dobrego regulaminu sklepu dropshippingowego.

regulamin sklepu dropshipping

🗹 MODEL DROPSHIPPINGU 

Przede wszystkim regulamin powinien odzwierciedlać model dropshippingu, który przyjąłeś w swojej działalności. W praktyce rynkowej najczęściej można spotkać dwa jego rodzaje. 

Pierwszy model: dostawca (hurtownik, importer, producent) sprzedaje towar Tobie (na podstawie umowy o współpracy w modelu dropshipping), a następnie Ty sprzedajesz go klientowi. W tym modelu odpowiedzialność wobec klienta z tytuły sprzedaży towaru ponosisz Ty i to Ty wystawiasz paragon (fakturę) klientowi. Z kolei dostawca odpowiada wobec Ciebie za dostawę towaru zgodnie z zamówieniem klienta, a czasami także, za obsługę reklamacji i zwrotów (jeżeli na to też się umówiliście).

Przykład: Sprzedawcą jest Anna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kwiatki Bratki Anna Kowalska”, pod adresem ul. Ogrodowa 5 lok. 8, 00-001 Warszawa, NIP 1234567890, adres e-mail: info@kwiatkibratki.net. 

Drugi model: dostawca towaru jest także sprzedawcą dla klienta Twojego e-sklepu, Ty pełnisz rolę pośrednika. Przy takim układzie najważniejszą rzeczą jest wyraźne wskazanie w regulaminie jaką rolę pełnisz i na jakich zasadach świadczysz swoje usługi. Twoja odpowiedzialność sprowadza się do prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa. Za proces dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotów odpowiada dostawca.

Przykład: Właściciel sklepu internetowego nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Właściciel sklepu internetowego oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

🗹  Regulamin sklepu dropshipping – TWOJE DANE IDENTYFIKACYJNE 

Jeśli działasz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, koniecznie podaj w regulaminie (1) swoje imię i nazwisko, (2) nazwę i (3) adres pod jaką prowadzisz działalność, (4) NIP oraz (5) Twój e-mail.

Jeśli prowadzisz spółkę wskaż jej (1) nazwę, (2) siedzibę i adres, (3) sąd, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz (4) numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru, (5) NIP, (6) wysokość kapitału zakładowego oraz (7) adres e-mail.

sklep internetowy reguulamin

🗹  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Prowadząc sklep dropshippingowy musisz także spełniać wymogi, które na Ciebie nakłada ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W związku z tym, w regulaminie, powinieneś wskazać przede wszystkim: 

(1) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przykład: W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

(2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujesz oraz zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym. 

Przykład:  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

(3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przykład: Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

(4) wskazanie trybu postępowania reklamacyjnego. Pamiętaj, że musisz je określić niezależnie od warunków zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży oraz reklamacji towaru. Są to dwa zupełnie odrębne obowiązki prawne. 

Przykład: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 4 Regulaminu), Klient może składać pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 5 lok. 8, 00-001 Warszawa albo elektronicznie na adres: info@kwiatkibratki.net.

Masz pytania lub wątpliwości? Nasza kancelaria it chętnie pomoże Ci przygotować profesjonalny regulamin sklepu dropshipping!

🗹  KLAUZULE NIEDOZWOLONE – regulamin sklepu dropshipping

W swoim regulaminie jak ognia musisz wystrzegać się klauzul niedozwolonych. Czym one są? Postanowieniami regulaminu, które w sposób oczywisty naruszają równowagę pomiędzy Twoimi prawami a prawami Twojego klienta będącego konsumentem. Ich rejestr możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.rejestr.uokik.gov.pl. Takie regulacje nie wiążą konsumenta, a Ty narażasz się na zapłatę kary pieniężnej za ich stosowanie – w wysokości nawet 10 % przychodu rocznego! Pamiętaj, że na rynku istnieją podmioty, które zajmują się wyszukiwaniem takich klauzul i ich zgłaszaniem. Nie wspominając już o Twojej konkurencji, która nigdy nie śpi. 

Przykłady klauzul niedozwolonych: 

  • Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej.
  • Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu Internetowego.

🗹  ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY Z KONSUMENTAMI

Zapewne wiesz lub zauważyłeś czytając poprzedni akapit, że konsument jest szczególnie chroniony w polskim porządku prawnym. W związku z tym ciąży na Tobie szereg obowiązków, o których nie możesz zapomnieć sprzedając towar osobie fizycznej. Ich długą listę znajdziesz w rozdziale 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta. Nie chcę ich tutaj przytaczać, bo jest ich zbyt wiele. Poza tym najlepiej, żebyś zapoznał się z nimi osobiście. Zwłaszcza, że mają one wpływ nie tylko na zapisy regulaminu, ale przede wszystkim na proces organizacji sprzedaży w Twoim sklepie dropshippingowym. 

Najważniejsze z nich to: obowiązek poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży oraz okolicznościach utraty tego prawa, a także obowiązek poinformowania go o kosztach dodatkowych lub kosztach zwrotu towaru (gdy tego nie zrobisz konsument nie jest zobowiązany do ich ponoszenia). 

🗹  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

W niektórych przypadkach możesz wprowadzić w regulaminie ostrzejsze zasady dotyczące umów zawieranych z przedsiębiorcami.  Pamiętaj, że możesz całkowicie wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za towar wobec klienta będącego przedsiębiorcą. W takim przypadku w ogóle nie masz obowiązku przyjmowania jego reklamacji. 

Przykład:  Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

🗹  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

W Twoim regulaminie powinna znaleźć się także informacja o możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

Masz także obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej (najlepiej w regulaminie) link do platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz podać swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu.

🗹  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i PLIKI COOKIES 

Bardzo ważną rzeczą, o której musisz pamiętać prowadząc sklep dropshippingowy jest kwestia ochrony danych osobowych oraz informowanie klientów o stosowaniu plików cookies i uzyskanie zgody na ich wykorzystywanie. Zagadnienia te możesz uregulować w regulaminie lub w osobnym dokumencie pod nazwą Polityka prywatności. 

Pamiętaj, że dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych Twoich klientów nie wystarczy umieszczenie ww. dokumentów na swojej stronie internetowej. Najpierw musisz zadbać o stworzenie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych dla całej swojej działalności. Polityka prywatności ma go jedynie odzwierciedlać. 

🗹  REGULAMIN SKLEPU DROPSHIPPING i jego zmiany

Na pewno w trakcie swojej działalności nie raz będziesz chciał dokonać zmian w swoim regulaminie. Nie będzie to jednak takie proste, jeśli Twoimi klientami są konsumenci. Aby zapewnić sobie taką możliwość musisz w regulaminie wprowadzić tzw. klauzulę modyfikacyjną i wskazać możliwe przyczyny zmian. Ponadto przyczyny te muszą mieć istotny charakter np. zmiana przepisów prawa, wprowadzenie nowych usług, zmiana danych firmy. W przeciwnym razie narażasz się na uznanie takich zapisów za niedozwolone klauzule umowne.

Jak widzisz, jest wiele zagadnień, które musisz opisać w regulaminie sklepu dropshoppingowego. Mam nadzieję, że choć trochę ułatwiłam Ci ich zrozumienie. Gdyby jednak coś było dla Ciebie niejasne, zachęcam do kontaktu.

Opublikowano: 23 października, 2019 / Kategorie: E-commerce / Tags: , , , /

Zostaw komentarz

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Wszystkie informacje na temat polityki prywatności znajdziecie tutaj. Wysyłając swój zapis na newsletter akceptujesz naszą politykę prywatności.