Mały wkład finansowy właściciela e-sklepu, brak konieczność zamrażania pieniędzy w towarze oraz magazyn u dostawcy towaru czynią dropshipping dobrym pomysłem na e-biznes. Przed rozpoczęciem takiej działalności warto przede wszystkim zadbać o dobry regulamin. Jest on gwarancją ochrony Twoich interesów, Drogi Sprzedawco. 

Stworzenie regulaminu sklepu dropshippingowego zgodnego z polskim prawem nie jest prostą rzeczą. Trzeba bowiem uwzględnić regulacje co najmniej kilku aktów prawnych. Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – to tylko najważniejsze z nich. 

Zdaję sobie sprawę, że zapewne nie masz czasu, aby się z nimi wszystkim zapoznać. Język prawny też do tego nie zachęca. Nie musisz się jednak więcej o to martwić. Poniżej przedstawiam Ci checklistę, która ułatwi Ci sporządzenie dobrego regulaminu sklepu dropshippingowego.

 

MODEL DROPSHIPPINGU 

Przede wszystkim regulamin powinien odzwierciedlać model dropshippingu, który przyjąłeś w swojej działalności. W praktyce rynkowej najczęściej można spotkać dwa jego rodzaje. 

Pierwszy model: dostawca (hurtownik, importer, producent) sprzedaje towar Tobie (na podstawie umowy o współpracy w modelu dropshipping), a następnie Ty sprzedajesz go klientowi. W tym modelu odpowiedzialność wobec klienta z tytuły sprzedaży towaru ponosisz Ty i to Ty wystawiasz paragon (fakturę) klientowi. Z kolei dostawca odpowiada wobec Ciebie za dostawę towaru zgodnie z zamówieniem klienta, a czasami także, za obsługę reklamacji i zwrotów (jeżeli na to też się umówiliście).

Przykład: Sprzedawcą jest Anna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kwiatki Bratki Anna Kowalska”, pod adresem ul. Ogrodowa 5 lok. 8, 00-001 Warszawa, NIP 1234567890, adres e-mail: info@kwiatkibratki.net. 

Drugi model: dostawca towaru jest także sprzedawcą dla klienta Twojego e-sklepu, Ty pełnisz rolę pośrednika. Przy takim układzie najważniejszą rzeczą jest wyraźne wskazanie w regulaminie jaką rolę pełnisz i na jakich zasadach świadczysz swoje usługi. Twoja odpowiedzialność sprowadza się do prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa. Za proces dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotów odpowiada dostawca.

Przykład: Właściciel sklepu internetowego nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Właściciel sklepu internetowego oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

Regulamin sklepu dropshipping – TWOJE DANE IDENTYFIKACYJNE 

Jeśli działasz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, koniecznie podaj w regulaminie (1) swoje imię i nazwisko, (2) nazwę i (3) adres pod jaką prowadzisz działalność, (4) NIP oraz (5) Twój e-mail.

Jeśli prowadzisz spółkę wskaż jej (1) nazwę, (2) siedzibę i adres, (3) sąd, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz (4) numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru, (5) NIP, (6) wysokość kapitału zakładowego oraz (7) adres e-mail.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Prowadząc sklep dropshippingowy musisz także spełniać wymogi, które na Ciebie nakłada ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W związku z tym, w regulaminie, powinieneś wskazać przede wszystkim: 

(1) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przykład: W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

(2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujesz oraz zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym. 

Przykład:  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

(3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przykład: Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

(4) wskazanie trybu postępowania reklamacyjnego. Pamiętaj, że musisz je określić niezależnie od warunków zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży oraz reklamacji towaru. Są to dwa zupełnie odrębne obowiązki prawne. 

Przykład: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 4 Regulaminu), Klient może składać pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 5 lok. 8, 00-001 Warszawa albo elektronicznie na adres: info@kwiatkibratki.net.

Masz pytania lub wątpliwości? Nasza kancelaria it chętnie pomoże Ci przygotować profesjonalny regulamin sklepu dropshipping!

KLAUZULE NIEDOZWOLONE – regulamin sklepu dropshipping

W swoim regulaminie jak ognia musisz wystrzegać się klauzul niedozwolonych. Czym one są? Postanowieniami regulaminu, które w sposób oczywisty naruszają równowagę pomiędzy Twoimi prawami a prawami Twojego klienta będącego konsumentem. Ich rejestr możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.rejestr.uokik.gov.pl. Takie regulacje nie wiążą konsumenta, a Ty narażasz się na zapłatę kary pieniężnej za ich stosowanie – w wysokości nawet 10 % przychodu rocznego! Pamiętaj, że na rynku istnieją podmioty, które zajmują się wyszukiwaniem takich klauzul i ich zgłaszaniem. Nie wspominając już o Twojej konkurencji, która nigdy nie śpi. 

Przykłady klauzul niedozwolonych: 

  • Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej.
  • Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu Internetowego.

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY Z KONSUMENTAMI

Zapewne wiesz lub zauważyłeś czytając poprzedni akapit, że konsument jest szczególnie chroniony w polskim porządku prawnym. W związku z tym ciąży na Tobie szereg obowiązków, o których nie możesz zapomnieć sprzedając towar osobie fizycznej. Ich długą listę znajdziesz w rozdziale 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta. Nie chcę ich tutaj przytaczać, bo jest ich zbyt wiele. Poza tym najlepiej, żebyś zapoznał się z nimi osobiście. Zwłaszcza, że mają one wpływ nie tylko na zapisy regulaminu, ale przede wszystkim na proces organizacji sprzedaży w Twoim sklepie dropshippingowym. 

Najważniejsze z nich to: obowiązek poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży oraz okolicznościach utraty tego prawa, a także obowiązek poinformowania go o kosztach dodatkowych lub kosztach zwrotu towaru (gdy tego nie zrobisz konsument nie jest zobowiązany do ich ponoszenia). 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

W niektórych przypadkach możesz wprowadzić w regulaminie ostrzejsze zasady dotyczące umów zawieranych z przedsiębiorcami.  Pamiętaj, że możesz całkowicie wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za towar wobec klienta będącego przedsiębiorcą. W takim przypadku w ogóle nie masz obowiązku przyjmowania jego reklamacji. 

Przykład:  Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

W Twoim regulaminie powinna znaleźć się także informacja o możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

Masz także obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej (najlepiej w regulaminie) link do platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz podać swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i PLIKI COOKIES 

Bardzo ważną rzeczą, o której musisz pamiętać prowadząc sklep dropshippingowy jest kwestia ochrony danych osobowych oraz informowanie klientów o stosowaniu plików cookies i uzyskanie zgody na ich wykorzystywanie. Zagadnienia te możesz uregulować w regulaminie lub w osobnym dokumencie pod nazwą Polityka prywatności. 

Pamiętaj, że dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych Twoich klientów nie wystarczy umieszczenie ww. dokumentów na swojej stronie internetowej. Najpierw musisz zadbać o stworzenie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych dla całej swojej działalności. Polityka prywatności ma go jedynie odzwierciedlać. 

REGULAMIN SKLEPU DROPSHIPPING i jego zmiany

Na pewno w trakcie swojej działalności nie raz będziesz chciał dokonać zmian w swoim regulaminie. Nie będzie to jednak takie proste, jeśli Twoimi klientami są konsumenci. Aby zapewnić sobie taką możliwość musisz w regulaminie wprowadzić tzw. klauzulę modyfikacyjną i wskazać możliwe przyczyny zmian. Ponadto przyczyny te muszą mieć istotny charakter np. zmiana przepisów prawa, wprowadzenie nowych usług, zmiana danych firmy. W przeciwnym razie narażasz się na uznanie takich zapisów za niedozwolone klauzule umowne.

Jak widzisz, jest wiele zagadnień, które musisz opisać w regulaminie sklepu dropshoppingowego. Mam nadzieję, że choć trochę ułatwiłam Ci ich zrozumienie. Gdyby jednak coś było dla Ciebie niejasne, zachęcam do kontaktu.

Opublikowano: 23 października, 2019 / Kategorie: E-commerce / Tags: , , , /

Zostaw komentarz

jedenaście + sześć =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj