Wraz z nadejściem 2021 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło. Czas na zarejestrowanie takiej umowy to 7 dni i można to zrobić za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Co mówią najważniejsze przepisy z tym związane? Jakie grożą kary za nie zgłoszenie umowy? Ile wynosi taka kara? Jak wygląda sama procedura i formularz do zgłoszenia umowy?

Z czego wynika obowiązek zgłaszania umów o dzieło?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziły przepisy Tarczy antykryzysowej i obowiązują od 01 stycznia 2021 roku. Wprowadzono zmiany m.in. w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej ustawą systemową), dodając ust. 17 do art. 36 ustawy, o następujący brzmieniu:

„Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

Innymi słowy obowiązek ten dotyczy każdej osoby będącej płatnikiem składek lub osobą fizyczną, która zleca wykonanie dzieła. Dlatego, jeśli jesteś osobą fizyczną i zleciłeś do wykonania dzieło, również masz obowiązek zgłoszenia umowy w ZUS. Bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Kogo nie dotyczy ten obowiązek?

Mamy również wyjątki od tej reguły. W tym przypadku obowiązek zgłaszania umów nie dotyczy:

  • podmiotów lub jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), gdy taki podmiot nie jest płatnikiem zaliczek na podatek;
  • podmiotów zawierających umowy o dzieło z własnymi pracownikami;
  • osób wykonujących umowy na rzecz własnego pracodawcy, ale które to umowy zawierane są z innym podmiotem;
  • podmiotów zawierających umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

PRZYKŁAD

Fundacja XYZ podpisuje z grafikiem umowę o dzieło. Przedmiotem umowy będzie przygotowanie grafik do zaplanowanej kampanii na zbieranie funduszy w planowanej kampanii. Według przepisów dotyczących zgłaszania umów- przyjmując, że fundacja nie jest płatnikiem (w przypadku, gdy fundacja nie jest zarejestrowania jako podatnik, bo prowadzi działalność nieodpłatną, a zdobyte środki pieniężne wydaje na cele statutowe) to nie musi ona zgłaszać takie umowy. Natomiast wykonawca umowy- grafik już musi zgłosić zawartą umowę do ZUS.

 

W jaki sposób zgłosić umowę do ZUS?

Umowy zawierane od 01 stycznia 2021 roku muszą być zgłaszane przy użyciu formularza RUD, czyli Zgłoszenie umowy o dzieło. Taki formularz należy złożyć do ZUS w ciągu pl7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) lub w wersji papierowej. Wysyłamy ją do ZUS-u, pod który podlega wykonawca lub zlecający – w zależności od tego kto zgłasza umowę.

strona główna logowania do PUE ZUSStrona główna do zalogowania się do PUE ZUS

 

Ważnym aspektem jest to, że dla każdego wykonawcy dzieła trzeba wypełnić i złożyć oddzielny formularz RUD. Warto podkreślić jednak, że ZUS dopuszcza, wpisanie do 10 umów zawartych z jednym wykonawcą na jednym formularzu.

Aby złożyć formularz można skorzystać z Kreatora zgłaszania umów o dzieło bądź z Katalogu usług. Poza tym należy pamiętać, że kiedy jesteś płatnikiem składek to korzystasz z zakładki Płatnik, a jeśli jesteś osoba fizyczną to z zakładki Ogólny.

Wybór sposobu zgłoszenia umowy o dzieło
Wybór sposobu zgłoszenia umowy.

 

Co więcej, procedura przewiduje również składanie korekty formularza RUD np. w kwestii daty wykonania umowy czy przedmiotu. Do zgłoszenia korekty także wykorzystuje się formularz RUD, ale należy pamiętać o:

  • zaznaczenia pola o nazwie „korekta zgłoszenia”,
  • wskazaniu daty korygowanej umowy,
  • opisania, co jest korygowane względem pierwotnego dokumentu.

Jakie kary grożą za nie zgłoszenie umowy?

Wprowadzone zmiany związane ze zgłaszaniem umów o dzieło do ZUS dają możliwość nałożenia kary grzywny na podmioty czy osoby, które nie zgłoszą zawartej umowy w terminie. Sam ZUS nie nakłada grzywny, ale ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o ukaranie za nieterminowe zarejestrowanie umowy o dzieło do sądu.

Wysokość kary nałożonej przez sąd może wynieść do 5.000, 00 zł. Poza tym, kiedy ZUS uzna, że zgłoszona umowa w rzeczywistości nie jest umową o dzieło lecz nosi znamiona umowy zlecenia albo umowy o pracę – może zażądać opłacenia składek od takiej umowy. Roszczenie ZUS o zapłatę składek przedawnia się po upływie 5 lat, na koniec roku kalendarzowego i przerywa je już samo wszczęcie postępowania przez ZUS.

Praktyczne aspekty zgłaszania umowy.

W zależności czy umowę o dzieło zgłaszamy za pomocą kreatora zgłaszania umów o dzieło czy katalogu usług, kroki wypełniania takiego zgłoszenia trochę się różnią. W związku z tym pierwsze kroki mogą nie być intuicyjne, ale już samo wypełnianie formularza jest już bardzo proste.

  1. Należy pamiętać, że zgłaszanie umów przez PUE ZUS wymaga posiadania Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego (kwalifikowanego).
Zakładka szczegóły usługi

2. Wybór osoby zgłaszającej- trzeba odpowiednio zaznaczyć kto zgłasza umowę- jest to ważny krok w czasie wypełniania zgłoszenia w kreatorze.

Wybór osoby zgłaszającej umowę

3. Kiedy mamy już zgłoszone umowy, możemy wejść i sprawdzić je w zakładce Rejestr umów.

Rejestr umów o dzieło

 

Podstawa prawna

-Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

-Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

Opublikowano: 7 kwietnia, 2021 / Kategorie: Prawo pracy w IT / Tags: , , , , , /

Zostaw komentarz

1 + dziewięć =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj