Główne elementy umowy wdrożeniowej IT to precyzyjny opis przedmiotu umowy, zasady współdziałania, procedura odbioru, prawa autorskie i licencje, odpowiedzialność, wynagrodzenie, poufność, zakaz konkurencji, ochrona danych osobowych, kary umowne, zlecanie prac dodatkowych.