W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przetwarzamy podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe (nr telefonu, email, adres), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Przesłanie do Kancelarii Adwokackiej Wachowski (KAW) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez KAW w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, niezależnie od preferowanej podstawy prawnej zatrudnienia. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan na uwzględnienie swojej kandydatury również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Wachowski moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”.

Informujemy również, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Wachowski z siedzibą w Warszawie (01-930) przy ul. Przy Agorze 26 lok. 206 (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kancelaria@wachowskilaw.com lub pisemnie na adres Kancelaria Adwokacka Wachowski, ul. Przy Agorze 26 lok. 206, 01-930 Warszawa.
 3. Administrator wyznaczył osobę pełniącą funkcję inspektora ochrony danych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wachowskilaw.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy, wybór najbardziej odpowiadającego potrzebom kancelarii kandydata oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom i/lub administratorom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punktach 4c) i 4d) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest w „Polityce przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Adwokackiej Wachowski”.

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt