INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KONTAKT I KORESPONDENCJA

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Wachowski,

ul. Przy Agorze 26/102, 01-930 Warszawa

NIP 8862529808, Regon: 140385715.

adres e-mail: kancelaria@wachowskilaw.com

Administrator wyznaczył osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając email: iod@ wachowskilaw.com

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji listownej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym połączenia telefonicznego, w związku z zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego lub zamówienia bezpłatnej konsultacji. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci ewentualnej archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.

Dane przekazane w wyniku wypełnienia formularza kontaktowego i prowadzonej korespondencji będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, oraz ewentualnej archiwizacji w celu zarządzania relacjami lub przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed możliwymi roszczeniami.

W zależności od sytuacji, dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości.

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług pocztowych, hostingu, serwisu IT, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa: cofnięcia zgody na przetwarzanie (bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania), dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i ochrony prawnej przed sądem.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – prowadzenia korespondencji i wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej.