Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w związku z  prowadzeniem rekrutacji do Kancelarii Adwokackiej Wachowski 

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) przekazujemy Ci następujące informacje: 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Kancelaria Adwokacka Wachowski

Przy Agorze 26/102, 01-930 Warszawa

NIP 8862529808, Regon: 140385715. 

adres e-mail: kancelaria@wachowskilaw.com 

 

Administrator powołał osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@wachowskilaw.com 

 

2. Dlaczego Administrator przetwarza moje dane? 

Administrator przetwarza Twoje dane ze względu na cel przetwarzania, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz zabezpieczanie się przed roszczeniami. Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach: 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzieleniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Przetwarzamy dane osobowe w na tej podstawie prawnej, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji z użyciem Twojego, już raz złożonego, formularza aplikacyjnego, jeśli zaznaczysz w nim, że wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie – udział w przyszłych rekrutacjach.  
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku pojedynczej rekrutacji. Ta podstawa przetwarzania służy nam do przeprowadzenia jednej rekrutacji do pracy,gdy w odpowiedzi na ogłoszenie prześlesz nam swoje dokumenty aplikacyjne. 
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy. 
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli w sytuacji, kiedy przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu wyboru kandydata najbardziej odpowiadającego potrzebom kancelarii, dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu. 

 

3. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? 

Posiadasz: 

 1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych; 
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy; 
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli; 
 4. Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzane są w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora; 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań; 
 6. Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają twoje prawa i wolności; 

 

4. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych? 

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.  

Podanie niektórych z Twoich danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W takim przypadku brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania, np. realizacji umowy. Podanie danych osobowych określonych w kodeksie pracy jest konieczne do rozpatrzenia Twojej oferty pracy. 

 

5. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celem rekrutacji pracownika przez Kancelarię Adwokacką Wachowski?   

W celu przeprowadzenia rekrutacji przetwarzamy: 

 • imię i nazwisko; 
 • datę urodzenia; 
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata; 
 • wykształcenie; 
 • kwalifikacje zawodowe; 
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 
 • inne dane umieszczone z własnej inicjatywy w ofercie przysłanej do Administratora; 

 

6. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO? 

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL (link). 

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) 

 

7. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych? 

Dane osobowe, bez Twojej zgody, nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów należą: 

 • podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności Administratora (np. portale rekrutacyjne). 
 • podmioty świadczące dla nas usługi IT; 

 

8. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego? 

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym poinformowany. 

 

9. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe? 

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu (proces rekrutacyjny), lub w przypadku zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, nie dłużej, niż do czasuaż zostanie ona przez Ciebie wycofana, lub nie będziemy dłużej potrzebowali Twojej oferty (zostanie osiągnięty cel przetwarzania), jednak nie dłużej niż przez jedenrok. 

W celu realizacji działania zmierzającego do zawarcia umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

 

10. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania? 

Przysługuje Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest nim:  

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

Infolinia: 606-950-000, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl 

 

11. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje? 

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy profilowania.