Szanowni Państwo,

W działalności Kancelarii Adwokackiej Wachowski przykładamy szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji i danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Pełny dokument dostępny jest do przeczytania TUTAJ.

Adwokat Marcin Jan Wachowski

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marcin Jan Wachowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Wachowski, ul. Przy Agorze 26/206, 01-930 Warszawa, NIP8862529808, Regon: 140385715.

Z administratorem można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: kancelaria@wachowskilaw.com

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, wymienionych poniżej przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

4.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie, warunki legalności przetwarzania i obowiązek podania danych osobowych

Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie udzielana dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Jednakże w pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach podanie danych może być konieczne do realizacji celów przetwarzania np. wykonania usługi, realizacji umowy.

5.  Zakres przetwarzanych danych

Aby osiągnąć konkretny cel, dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. udzielenie porady prawnej, wysłanie informacji lub newslettera) musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu („cel przetwarzania danych osobowych”). Zawsze jednak pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia tego celu, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje podamy poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

6. Powierzanie przetwarzania danych i ich udostępnianie

Danych osobowe nie udostępniamy innym administratorom danych osobowych w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania podmiotom przetwarzającym lub udostępnienie danych administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
 • podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty;
 • banki, w których posiadamy rachunki;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • firmy ochroniarskie;
 • podmioty świadczące dla nas usługi księgowe;
 • podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności administratora, jeśli do działania platformy koniecznym jest przekazanie im danych osobowych.

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu, lub gdy jest to konieczne dla realizacji Twojego interesu prawnego, w ramach prowadzonego postępowania. Więcej informacji uzyskasz poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

8. Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celów przetwarzania.

W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem umowy.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa.

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych. W przypadku, w którym zgłosisz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu, wówczas zaprzestaniemy natychmiastowo przetwarzania w tym celu.

9.   Prawo do złożenia skargi lub ochrony prawnej przed sądem, w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

10. Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

II. INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

1. Obsługa prawna klientów

 1. Celem przetwarzania jest zapewnienie klientom obsługi prawnej oraz ich reprezentacja w sądach i przed organami państwowymi i samorządowymi.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
   • realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
   • obowiązek prawny wynikający z prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych przepisów prawa – art. 6 ust 1 lit. c RODO;
   • prawnie uzasadniony interes – konieczność gromadzenia danych i analizy dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia, zabezpieczenie się przed roszczeniami – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzamy dane osobowe osób, które reprezentujemy oraz wszystkich innych osób będących stronami postępowania oraz świadków.
 3. Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, dane kontaktowe i inne związane z prowadzoną sprawą, oraz dane wrażliwe – dowolne dane stron postępowania pozyskane w związku z reprezentowaniem interesów klientów, objęte tajemnicą zawodową.
 4. Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu, powiększony o okres przedawnienia roszczeń lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dokumentacja związana z toczonymi postępowaniami prawnymi przechowywana jest przez okres 10 lat, liczonym od 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zakończenie postępowania.
 5. Dane mogą być powierzane lub udostępniane innym kancelariom adwokackim lub radcowskim w ramach pomocy prawnej, komornikom, organom państwowym. W przypadku korzystania z przestrzeni dyskowej i pakietu Google Suite lub Microsoft  Office 365 możliwe jest występowania przechowywania danych na serwerach w USA. Google Inc. i Microsoft Inc. stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE, w celu zapewnienia zasadniczo równoważnego poziomu ochrony praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, do tych zapewnianych w EOG oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO.
 6. Dane uzyskane w związku z reprezentowaniem interesów klientów KAW podlegają tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej (art. 6 prawa o adwokaturze z 26 maja 1982 r. i art. 3 ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r). Kancelaria nie udziela stronom postępowania prawnego, innym niż zleceniodawca, żadnych informacji na temat przetwarzania lub nieprzetwarzania danych osobowych, które pozyskała w związku ze zleceniem. W takim zakresie prawa podmiotów danych określone w punkcie 3 litery a – c oraz e – g są wyłączone

2.  Klienci i kontrahenci

 • Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów oraz współpraca z odbiorcami i dostawcami towarów i usług.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
   • realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
   • obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
   • prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z kontrahentami i organami publicznymi, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 • Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów, osób ich reprezentujących lub w nich zatrudnionych, jeśli to wynika z realizacji umowy lub zlecenia.
 • Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, dane kontaktowe, numery PESEL, NIP, REGON, numery rachunków bankowych i inne pochodzące z dokumentów handlowych. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
 • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu powiększony o okres przedawnienia roszczeń lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • W przypadku korzystania z przestrzeni dyskowej i pakietu Google Suite lub Microsoft Office 365 możliwe jest występowania przechowywania danych na serwerach w USA. Google Inc. i Microsoft Inc. stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE, w celu zapewnienia zasadniczo równoważnego poziomu ochrony praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, do tych zapewnianych w EOG oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO.

3. Pliki cookies generowane przez stronę www.wachowskilaw.com

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe generowane przez stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

Strona internetowa korzysta z plików cookies dla celów:

Strona internetowa używa technicznych plików cookies, sesyjnych i stałych, które są niezbędne do niezakłóconego korzystania z jej funkcjonalności.

Pliki sesyjne usuwane są z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się, zaś pliki stałe są usuwane automatycznie po ustalonym dla danego pliku, często długim, czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.       

Użytkownik może wyłączyć techniczne pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Strona internetowa używa analitycznych plików cookies narzędzia Google Analytics na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Administrator korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP użytkownika przed przekazaniem go dalej (tak zwane maskowanie IP). Google Analytics ukrywa te adresy najszybciej, jak to tylko technicznie możliwe, na najwcześniejszym etapie sieci zbierającej dane. Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z osobą użytkownika nie jest już możliwe.

Informacje wygenerowane w plikach cookies są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zanonimizowany adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 24 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics użytkownik może znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Większość współczesnych przeglądarek internetowych dostarcza ogólnych informacji o plikach cookies, pozwala zobaczyć, jakie pliki cookies użytkownik posiada, pozwala usunąć je wszystkie lub osobno, a także umożliwia zablokowanie lub zezwolenie na pliki cookies dla wszystkich stron internetowych lub wybranych indywidualnie. Zwykle można również osobno wyłączyć reklamowe pliki cookies stron trzecich.

Dostosowanie ustawień plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej, o ile nie polega na usunięciu lub wyłączeniu każdego pliku cookies osobno, spowoduje, że zmiany będą obowiązywać na wszystkich odwiedzanych stronach internetowych, nie tylko na tej.

Należy pamiętać, że po usunięciu lub zablokowaniu plików cookies niektóre lub wszystkie odwiedzane strony internetowe (lub ich funkcje) mogą nie działać poprawnie lub tak skutecznie.

Dostosowanie ustawień plików cookies różni się w zależności od przeglądarki. Informacje na temat plików cookies można zwykle znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

4. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi zawierają: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik; informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji; adresie IP.

Powyższe dane, zapisane w logach serwera, nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Newsletter

W przypadku chęci zapisania się do newslettera, użytkownik przekazuje swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera. Po kliknięciu przycisku „Zapisz Mnie” użytkownik otrzymuje na podany przy zapisie adres e-mail wiadomość z prośbą o zwrotne potwierdzenie zapisu, zawierającą informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu wysyłki newslettera (tzw. opcja double check-in). W przypadku niewysłania zwrotnej wiadomości potwierdzającej zapis, podany wcześniej adres nie jest zapisywany w bazie danych Administratora.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

6. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz tytuł i treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu kontaktu z użytkownikiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczących naszych usług i produktów. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika. Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie i przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt