Usługa polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta planującego inwestycję w firmę lub usługę z branży nowoczesnych technologii

Zaobserwowaliśmy, że przy inwestycjach w nowe technologie nie przeprowadza się wystarczających audytów zgodności innowacyjnych usług i procesów biznesowych z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. Dotyczy to również prawidłowego transferu praw autorskich do innowacji od twórców do organizacji, a w szczególności do oprogramowania. Niedostateczne badanie nabywanych aktywów naraża inwestora na szkody finansowe i wizerunkowe, jak również odpowiedzialność wobec regulatorów i nadzorców rynku sięgających nawet 4% przychodu firmy.

Kiedy wspieramy?

 
  1. Inwestycje w firmy i startupy z branży nowoczesnych technologii
 
  1. Zakup innowacyjnych technologii i rozwiązań
 
  1. Komercjalizacja projektów B+R
 
  1. Wnioski o granty z PFR
 
  1. Emisje i zakupy obligacji korporacyjnych
 

Co badamy?

 
        • Zgodność usług i modelu biznesowego z prawem PL/UE (ochrona prywatności, konkurencja, marketing i reklama, fintech)
 
        • Prawidłowość przekazania przez twórców praw autorskich i własności przemysłowej do tworzonego oprogramowania i innowacji
 
        • Zgodność wykorzystania oprogramowania z warunkami licencyjnymi dostawcy oraz konsekwencje wykorzystania oprogramowania wolnego (GPL) i zarażenia nim oprogramowania organizacji
 
        • Narażenie usług i procesów biznesowych na niekorzystne rozstrzygnięcia organów nadzoru (UODO, KNF, UKE, UOKIK). Narażenie usług i modeli biznesowych na niepewność regulacyjną - wskazujemy potencjalne zmiany regulacyjne mogące zagrozić usłudze
 
        • Ryzyka związane z innowacyjną usługą wynikające z zawartych umów
 
        • Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia grantów pozyskanych ze środków publicznych
 
        • Polityki reklamacji, reakcji na incydenty oraz zarządzania kryzysowego w firmie
 
        • Poprawność wdrożenia polityk i procedur ochrony poufności, prywatności danych oraz bezpieczeństwa informatycznego, zgodność z normami ISO
 

Raport

Raport końcowy opisuje zagrożenia, zawiera analizę ryzyka oraz propozycje działań naprawczych. Celem usługi jest zwiększenie wiedzy o nabywanych aktywach i podniesienie bezpieczeńastwa transakcji klienta oraz wzmocnienie pozycji klientów i podmiotów wspierających.

Case Study

Duża firma z branży FMCG korzystała z licencji na oprogramowanie jednego z wiodących światowych dostawców rozwiązań w dziedzinie ERP. W innowacyjnym projekcie, realizowanym w tej firmie przez pewien startup z branży wsparcia procesów sprzedażowych, wymyślono połączenie wykorzystywanego systemu ERP z własną infrastrukturą IT firmy, w celu agregacji danych sprzedażowych, osiągając rewelacyjne rezultaty optymalizacyjne. W wyniku audytu wdrożonego rozwiązania dostawca oprogramowania ujawnił istotne naruszenie praw licencyjnych (indirect use) dla dużej liczby użytkowników i zażądał dodatkowych opłat licencyjnych na kwotę kilkunastu milionów euro, co ostatecznie obciążyło niefrasobliwie działający startup.