Tak, umowa wdrożeniowa IT może zawierać klauzulę o karach umownych. Jest to zabezpieczenie dla obu stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, np. przekroczenia terminów wdrożenia lub nie wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.