Coraz częstszym zjawiskiem na rynku jest podszywanie się, bądź też upodabnianie się przez firmy konkurencyjne pod cudzą markę. W przypadku posługiwania się oznaczeniem, które nie zostało zarejestrowane jako znak towarowy możemy być narażeni na negatywne konsekwencje związane z obroną takiego oznaczenia. Ponadto, obecnie obowiązujące regulacje prawne zapewniają mniejszy zakresu ochrony niż prawo ochronne na znak towarowy. Rejestrując oznaczenie jako znak towarowy możemy oszczędzić nie tylko czas, który niejednokrotnie jest kluczowym czynnikiem dla prowadzenia przedsiębiorstwa, jak i pieniądze. Zwłaszcza obecnie, kiedy możliwe jest pozyskanie znacznego dofinansowania na rejestrację znaku towarowego, a tym samym minimalizacje wydatków związanych z ochroną logo/nazwy, który stanowi jeden z kluczowych aktywów firmy.

Czym jest rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego to uzyskanie prawa ochronnego na oznaczenie. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, np. logo firmy lub nazwa przedsiębiorstwa. Jednak musi ono umożliwiać odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz musi być możliwe przedstawienie go w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Najczęściej jako znaki towarowe rejestrowane są:

 • oznaczenia słowne, np. TESLA (IR. 1386647);
 • oznaczenia słowno-graficzne Znak towarowy Prada, np. (IR.1068643);
 • oznaczenia graficzne Znak towarowy adidas, np. (EUTM 005271598).

Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego gwarantuje prawną ochronę na towary i usługi sygnowane takim właśnie oznaczeniem. Zapewnia wyłączne prawo używania oznaczenia w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Ponadto jest to prawo wyłączne (przysługuje tylko właścicielowi), a więc znak towarowy ma charakter monopolu. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego daje możliwość zatrzymania rejestracji znaków identycznych/podobnych i zaprzestania pojawiających się naruszeń oznaczeń. Ochrona na znak towarowy przyznawana jest na 10 lat z możliwością przedłużania na kolejne 10-letnie okresy.

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy może zarejestrować:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki handlowe: kapitałowe i osobowe, spółdzielnie i stowarzyszenia;
 • Skarb Państwa.

Jakie czynności należy podjąć przez zgłoszeniem znaku towarowego?

W każdym przypadku przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji należy:

 • Przeprowadzić badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (np. czy znak nie jest opisowy dla towarów/usług dla jakich ma zostać zarejestrowany) i względnych podstaw odmowy rejestracji (np. wcześniej zarejestrowane takie same lub podobne znaki towarowe na danym terytorium/terytoriach). Przeprowadzenie takiego badania pozwala na obniżenia ryzyka związanego z odmową rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego oraz możliwością ewentualnego złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia przed podmioty/osoby trzecie.
 • Przygotować wykaz towarów i usług. Wykaz to nic innego jak lista towarów i usług, dla których oznaczenie ma być używane. Oprócz samego wskazania towarów i usług konieczne jest również wskazanie określonych klas. Klasę można określić jako pewne ugrupowanie określonego rodzaju towarów/usług charakteryzujących się wspólnym celem/specyfikacją. I tak np. w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej znajdują się, np. towary związane z oprogramowaniem. Jest to bardzo istotny krok, ponieważ wykazu towarów i usług po dokonaniu zgłoszenia nie można rozszerzać. Wykaz powinien odzwierciedlać to, dla jakich towarów i/lub usług oznaczenie będzie używane.

Gdzie zarejestrować znak towarowy? Na czym polega rejestracja znaku i jak przebiega procedura jego rejestracji?

Rejestracja znaku towarowego zależy od tego, na jakim terytorium znak ma podlegać ochronie. Jeżeli zależy nam jedynie na terytorium Polski wówczas właściwy będzie krajowy urząd ds. własności intelektualnej, czyli Urząd Patentowy RP. Jednak gdy chcemy, aby znak podlegał ochronie na terytorium całej UE to takiej rejestracji powinniśmy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (EUIPO). W zależności od terytorium, na którym chcemy zarejestrować znak towarowy procedura rejestracji może się różnić. Przykładowo procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce i w UE przedstawia się następującą:

 1. Rejestracji znaku w Polsce tj. w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP):
 • wypełnienie zgłoszenia znaku towarowego w formie papierowej lub elektronicznej (online) z podaniem klas, w tym towarów i usług dla jakich ma zostać zarejestrowane oznaczenie i opłacenie zgłoszenia;
 •  ujawnienie zgłoszenia w e-wyszukiwarce UPRP w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP), jeżeli UPRP nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych – wówczas nastąpi rozpoczęcie biegu tzw. okresu sprzeciwowego;
 • w terminie 3 m-cy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia (okres sprzeciwowy);
 • w przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu (zakończenie okresu sprzeciwowego) UPRP wydaje warunkową decyzję o udzieleniu prawa ochronnego albo o odmowie udzielenia takiego prawa. Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak jest uzależnione od wniesienia opłaty za ochronę i publikację. Wymienione opłaty należy dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji warunkowej (kwota każdorazowo wskazana jest w decyzji warunkowej, ustalana na podstawie ilości klas towarowych);

2. Rejestracja znaku na terenie UE, tj. w EUIPO:

 • wypełnienie zgłoszenia znaku towarowego z podaniem klas, w tym towarów i usług dla jakich ma zostać zarejestrowane oznaczenie i opłacenie zgłoszenia;
 • ujawnienie zgłoszenia (zazwyczaj tydzień od zgłoszenia);
 • publikacja zgłoszenia przez EUIPO w przypadku braku stwierdzenia przeszkód bezwzględnych rejestracji (badane z urzędu przez EUIPO) – rozpoczęcie okresu sprzeciwowego;
 • w terminie 3 m-cy od daty publikacji zgłoszenia osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia (okres sprzeciwowy);
 • w przypadku braku sprzeciwu albo w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu (zakończenie okresu sprzeciwowego) EUIPO wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia takiego prawa – w tym przypadku nie są pobierane inne dodatkowe opłaty poza opłatami z tytułu zgłoszenia.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Z naszej praktyki wynika, że średni czas rejestracji znaku towarowego w UPRP wynosi od 12 do 24 m-cy w przypadku braku postępowania sprzeciwowego (tj. gdy nikt nie złoży sprzeciwu wobec zgłoszenia). Natomiast w EUIPO decyzję o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy można uzyskać już w ciągu  6-9 mcy, ale również przy założeniu, że żaden podmiot trzeci nie zgłosił sprzeciwu.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Z rejestracją znaku towarowego wiążą się następujące opłaty administracyjne [stan na lipiec 2023 r.]:

 1. Przed UPRP:
 • Opłata od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie – 450 zł (składane w sposób elektroniczny przez Internet – 400 zł);
 • Opłata za każdą kolejną klasę – 120 zł;
 • Opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa (Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego może występować, jeżeli zostało nam przyznane prawo ochronne na takie samo oznaczenie na terytorium innego państwa (przez inny urząd ds. własności intelektualnej), możemy powołać się na pierwszeństwo w UPRP do 6 mcy od daty tego wcześniejszego zgłoszenia lub też poprzez uprzednie wystawienie oznaczenia/znaku na uznanej wystawie (w tym przypadku również obowiązuje termin 6 miesięczny)) – 100 zł (za każde pierwszeństwo) – nie jest to element obligatoryjny;
 • Opłata za pierwszy 10 -letni okres ochrony – co do zasady 400 zł za każdą klasę.

2.  Przed EUIPO:

 • Opłata od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie – 850 EUR;
 • Opłata za drugą klasę – 50 EUR;
 • Opłata za trzy lub większą liczbę klas – 150 EUR (za każdą klasę).

Czy na rejestracja znaku towarowego mogę pozyskać dofinansowanie?

W 2023 r. istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na zgłoszenia znaków towarowych zarówno w Polsce jak i w UE. Program dedykowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę na terenie państw członkowskich UE. Uzyskanie dofinansowania jest możliwe poprzez Fundusz MŚP Ideas Powered for Business, który prowadzony jest przez EUIPO. Dofinansowanie pokrywa do 75% opłat związanych ze zgłoszeniem (opłaty urzędowe) w EUIPO lub w urzędach państw członkowskich UE. W przypadku zgłoszeń międzynarodowych (WIPO) dofinansowanie pokrywa do 50% opłat. W zakres takiego dofinansowania nie wchodzą koszty związane z obsługą prawną. Fundusz pozwala na pozyskanie dotacji maksymalnie do kwoty 1000 EUR na jedno przedsiębiorstwo. Jednak każdorazowo można uzyskać zwrot do 75% lub do 50% opłat związanych z konkretnym zgłoszeniem w zależności od terytorium na jakim dokonujemy zgłoszenia.

Świadczymy kompleksową usługę w zakresie rejestracji znaków towarowych. Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej, tworzymy wykaz towarów i usług, a także zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności przez odpowiednim urzędem. Pomagamy również w uzyskaniu dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw komentarz

dwa − 1 =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj