W dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. Dotyczy propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako „Rozporządzenie”). Akt ten nakłada na przedsiębiorców dostarczających usługi pośrednictwa internetowego obowiązek dostosowania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i innych wzorców stanowiących ogólne warunki umów zawieranych z usługobiorcami, do określonych wymogów. Ma to na celu stworzenie jasnych i jednoznacznych zasad funkcjonowania platform pośrednictwa internetowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki w tym zakresie.

Którzy przedsiębiorcy mają obowiązek wdroż Rozporządzenie?

Rozporządzenie obowiązuje dostawców usług pośrednictwa internetowego. Dostawca usług pośrednictwa internetowego to każda osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi pośrednictwa internetowego lub oferująca ich świadczenie użytkownikom biznesowym. Użytkownikiem biznesowym jest przedsiębiorca, który oferuje swoje usługi lub towary klientom za pośrednictwem platform pośrednictwa internetowego.  Z kolei same usługi pośrednictwa internetowego to usługi, które spełniają poniższe wymogi:

a) stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady (12),

b) umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane,

c) są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między dostawcą tych usług a użytkownikami biznesowymi, którzy oferują towary lub usługi konsumentom.

Zgodnie z motywem 11 Rozporządzenia usługami pośrednictwa internetowego są internetowe platformy handlu elektronicznego, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji. Takie jak sklepy z aplikacjami oraz internetowe serwisy społecznościowe. Innymi słowy, są to w szczególności np. internetowe serwisy aukcyjne, porównywarki ubezpieczeń, towarów, serwisy rezerwacji miejsc hotelowych, etc.

Rozporządzenia nie stosuje się do usług pośrednictwa internetowego bez udziału użytkowników biznesowych, usług pośrednictwa internetowego wyłącznie między przedsiębiorcami, które nie są oferowane konsumentom. Nie są stosowane także do narzędzi ani giełd reklamy internetowej, jeżeli nie mają na celu ułatwiać inicjowania transakcji bezpośrednich i nie obejmują stosunków umownych z konsumentami.

Jakie obowiązki zostały nałożone na dostawców usług pośrednictwa internetowego?

Do nowych obowiązków dostawców usług internetowych należy w szczególności:

  1. zapewnienie, aby informacje identyfikujące użytkownika biznesowego, który dostarcza towary lub świadczący usługi w ramach usług pośrednictwa internetowego, były wyraźnie widoczne. To przede wszystkim podstawowe dane ujawniane w KRS,
  2. zamieszczenie informacji o warunkach korzystania z usług pośrednictwa (udostępnienie regulaminu, który zawiera określone informacje),
  3. określenie parametrów decydujących o plasowaniu, uzasadnienia ich oraz poinformowanie użytkowników biznesowych o nich prostym i zrozumiałym językiem,
  4. zamieszczenie opisu wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, które przyznają lub mogą przyznać towarom lub usługom oferowanym konsumentom w ramach tych usług pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych dostawców lub przez użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych,
  5. zamieszczenie opisu technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych – lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług,
  6. wprowadzenie przez dostawców usług pośrednictwa internetowego u siebie mechanizmów zapewniających użytkownikom biznesowym możliwość rozpatrzenia ich skarg przez pośrednika.

Obowiązki związane z dostosowaniem warunków świadczenia usług

Ogólne wymogi dotyczące regulaminów

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, warunki korzystania z usług (regulamin) powinno się sporządzić prostym i przystępnym językiem. Powinny być dostępne dla użytkowników biznesowych na wszystkich etapach ich stosunków handlowych z dostawcą usług pośrednictwa internetowego. Także na etapie poprzedzającym zawarcie umowy. Regulamin powinien określać podstawy podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu w całości lub w części świadczenia usług pośrednictwa internetowego. Innymi słowy, zasady, na których usługi pośrednictwa będzie można zawiesić lub zakończyć trzeba jasno określić. Wymóg ten ma zapewnić ochronę użytkowników biznesowych przed nagłym pozbawieniem ich ważnej drogi dotarcia do klientów.

Regulamin powinien również zawierać informacje o wszelkich dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach partnerskich. Takie, za pośrednictwem których dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą wprowadzać do obrotu towary i usługi oferowane przez użytkowników biznesowych. Regulamin powinien również określać w sposób ogólny wpływ warunków korzystania z usług na własność i kontrolę praw własności intelektualnej przysługujących użytkownikom biznesowym.

Zmiany warunków świadczenia usług

O wszelkich proponowanych zmianach warunków świadczenia usług dostawcy mają obowiązek powiadomić użytkowników biznesowych na trwałym nośniku. Co najmniej na 15 dni przed dniem, w którym planowane zmiany miałyby wejść w życie. Przez trwały nośnik informacji należy rozumieć przede wszystkim wiadomość e-mail, ale również np. pendrive lub tradycyjny papierowy egzemplarz. Dzięki temu użytkownik biznesowy może w każdej chwili wrócić do tej informacji bez obaw, że została w międzyczasie zmodyfikowana. Może się to zdarzyć w przypadku udostępnienia informacji np. tylko na stronie internetowej.

Określenie parametrów decydujących o plasowaniu

Naturalnie bardzo istotne jest to, na którym miejscu wyświetla się oferta danego przedsiębiorcy. Z tego powodu Rozporządzenie wymaga, aby dostawca określił zasady decydujące o plasowaniu oraz je uzasadnił. Zgodnie z Rozporządzeniem dostawcy wyszukiwarek internetowych określają główne parametry, które pojedynczo lub łącznie są najistotniejsze przy plasowaniu, oraz względne znaczenie tych głównych parametrów. Odbywa się to poprzez zamieszczanie w wyszukiwarkach internetowych łatwo dostępnego opisu tych parametrów, sformułowanego prostym i przystępnym językiem.

Obowiązki związane z ograniczeniem, zawieszeniem oraz zakończeniem korzystania z usług pośrednictwa internetowego

Dostawca może podjąć decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia swoich usług na rzecz danego użytkownika biznesowego. W tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie uzasadnienia decyzji na trwałym nośniku. Dostawca przekazuje użytkownikowi informację zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne.

W przypadku zakończenia świadczenia usług na rzecz użytkownika biznesowego, dostawca przekazuje informację i jej uzasadnienie na trwałym nośniku. Przekazanie następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem, w którym nastąpi zakończenie świadczenia usług. W niektórych wypadkach wskazanych w art. 4 ust. 4 Rozporządzenia, wymóg zachowania tego okresu nie będzie miał zastosowania.

Towary i usługi dodatkowe

Zgodnie z Rozporządzeniem, jeżeli dostawca lub osoby trzecie w ramach usług pośrednictwa oferują konsumentom towary i usługi dodatkowe, dostawca usług pośrednictwa internetowego ma obowiązek zamieścić w swoich warunkach korzystania z usług opis rodzaju oferowanych towarów i usług dodatkowych oraz opis tego, czy i na jakich warunkach użytkownik biznesowy może również oferować własne towary i usługi dodatkowe w ramach usług pośrednictwa internetowego. Pojęcie towarów i usług pośrednictwa internetowego definiuje Rozporządzenie. Chodzi o towary i usługi oferowane konsumentowi przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usług pośrednictwa internetowego dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez użytkownika biznesowego w ramach usług pośrednictwa internetowego.

Inne obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego

Rozporządzenie przewiduje również inne obowiązki dla dostawców usług pośrednictwa internetowego. Spośród nich należy wymienić przede wszystkim obowiązek ustanowienia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg  oraz wybranie co najmniej 2 mediatorów. Mają oni pomagać osiągnąć porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego.

Podsumowanie

Wejście w życie Rozporządzenia spowoduje przede wszystkim konieczność dostosowania regulaminów dostawców usług pośrednictwa internetowego. Tak, aby zawierały wszystkie informacje i rozwiązania wymagane przez Rozporządzenie. Następnie wymagane będzie przede wszystkim wdrożenie przez dostawców konkretnych instytucji przewidzianych przez Rozporządzenie. Takich jak np. wewnętrzny system rozpatrywania skarg użytkowników biznesowych.

Jeśli masz więcej pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Zostaw komentarz

siedem + 11 =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj